Add simple spambot barrier
[infodrom.org/www.zeitungsliste.de] / templates / contact.js
2020-08-16 Joey SchulzeAdd simple spambot barrier master
2008-06-23 Joey SchulzeImport of the current version of zeitungsliste.de